a


 
 
Tuisblad

Bedrywighede

 Nuusbrief

Notule van Jaarvergadering

Publikasies

Bestel 'n Publikasie

Sluit aan by die Vereniging

Voorlegging van navorsings-voorstelle

Voorskrifte vir Redakteurs

Herdrukke

Skakels

Kontak Ons

Grondwet
 

a

  »»  GIDS VIR MEDEWERKERS WAT VOORSTELLE AAN DIE RAAD VAN DIE VAN RIEBEECK-VERENIGING VOORLĘ ««

 

1. Die Van Riebeeck-Vereniging is in 1918 gestig
om seldsame en waardevolle boeke, pamflette en
dokumente in verband met die geskiedenis van
Suider-Afrika te druk of te herduk vir verspreiding
onder lede en vir verkoop aan die publiek. Vyftig
boeke is in die Eerste Reeks gepubliseer.
Tans is die Tweede Reeks aan die gang en 40
volumes het reeds verskyn. Uitgawes word
gewoonlik in Engels gepubliseer, hoewel
nie-Engelse tekste wel in die oorspronlike taal gepubliseer kan word indien ‘n Engelse vertaling bygevoeg word. As alternatief kan slegs die Engelse vertaling van die teks gepubliseer word, afhangende van die aard en omvang daarvan.

2. Voorstelle vir publikasies moet aan die sekretaris van die VRV by die onderstaande adres gestuur word. Die voorstel moet ‘n kort beskrywing van van die projek (4 bladsye), ‘n skatting van die verwagte omvang en ‘n waardebepaling van  die historiese en/of literęre waarde daarvan insluit, asook uittreksels uit die manuskrip en ‘n kort bibliografie. Die datum waarop die finale geredigeerde manuskrip gereed sal wees  moet ook aangedui word. In sommige gevalle mag die bestuur versoek dat die volledige teks van die voorgestelde publikasie ook ingedien word. Indien die bestuur die voorstel goedkeur en aanbeveel dat dit as ‘n projek van die vereniging aanvaar word, sal die VRV ‘n kontrak met die redakteur(s) sluit en hy/sy/hulle sal voorsien word met “Voorskrifte vir redakteurs” oor die redigering en persklaarmaak van manuskripte.

3. Daar moet op gelet word dat die Vereniging oor baie beperkte fondse beskik waaruit navorsingsuitgawes gefinansier kan word. Medewerkers moet dus bewus wees daarvan dat hulle baie van die navorsing moontlik self sal moet finansier of elders fondse moet bekom.

 4. Afgehandelde manuskripte moet aan die sekretaris gestuur word. Een of meer beoordelaars, wat deur die raad daarvoor aangewys sal word, sal die manuskrip lees en beoordeel. Enige kommentaar, toeligting of uitbreiding oor ‘n aspek in die manuskrip sal met die radakteur wat dit voorgelę het opgevolg word. Nadat die raad die manuskrip goedgekeur het, sal dit gepubliseer word onder toesig van ‘n aangewese lid/lede van die raad.

 5. Die Vereniging onderneem om alle koste in verband met die publikasie van die volume te dra. Oor die opneem van illustrasies en kaarte in die publikasie moet met die raad onderhandel word. Die redakteur van ‘n volume wat deur die Vereniging gepubliseer word sal, in die geval van ‘n enkele redakteur, 6 gratis kopieë van die werk ontvang. Indien daar twee redakteurs by die publikasie betrokke was, word tien gratis kopieë voorsien en in gevalle van meer as twee redakteurs, twaalf gratis kopieë.

 6.Die raad van die VRV nooi alle belangstellendes uit om voorstelle te maak oor geskikte bronne van die Suider-Afrikaanse geskiedenis wat na hulle mening gepubliseer behoort te word. Kommentaar kan aan enige lid van die raad of aan die sekretaris gestuur word.

 7. Kontakbesonderhede en kantoorure van die Vereniging:
Kantoorure: Maandae, Woensdae, Donderdae 09:30 – 13:30
E-pos:
vanriebk@mweb.co.za
Posadres: Posbus 15151,
vlaeberg, 8018, Suid-Afrika
Telefoon: +27 (0)21 423 8424; Faks: +27 (0)86 670 9828

a